Top menu

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Projekt Ustawy z dnia 6 marca 2012 r.   o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Poniżej przedstawiam fragmenty projektu ustawy mówiące kto może zostać zarządcą nieruchomości oraz cały tekst projektu. Nie komentuję tego bo co tu komentować jak sam Minister Sprawiedliwości w wypowiedzi radiowej stwierdził, że gdyby miał do wyboru iść do zarządcy nieruchomości który posiada licencję czy jej nie ma, wybrał by drugiego. Panie Ministrze tą wypowiedzią przekonał mnie Pan iż nie ma zielonego pojęcia o rynku zarządców nieruchomości.
Aby nikt nie posądził mnie o stronniczość - nie jestem Licencjonowanym Zarządcą Nieruchomości

Wybrane fragmenty projektu

Art. 8. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

7) w art. 184 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna, wpisana do centralnego rejestru zarządców nieruchomościami.”;

9) art. 187 otrzymuje brzmienie:

„Art. 187. 1. Do centralnego rejestru zarządców nieruchomości może zostać wpisana osoba fizyczna, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

2. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać wpisana do rejestru, jeżeli dodatkowo wykaże się biegłą znajomością języka polskiego.”;

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zawód: pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości.

Wprowadzane zmiany mają na celu ułatwienie dostępu do zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości i zwiększenie ilości osób wykonujących te zawody. Należy zauważyć, że regulacje dostępu do wymienionych zawodów chronią dobro ekonomiczne, które może być zabezpieczone przez prawo cywilne i ubezpieczenia, a zatem obecny poziom wymogów, z punktu widzenia założeń z jakich wychodzą twórcy projektu jest nadmierny. Regulacja odnosi się tez częściowo do zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

1) Pośrednik nieruchomości

Projekt zmian w tym zakresie przewiduje likwidację licencji pośrednika nieruchomości oraz zniesienie wymogów wykształcenia, studiów podyplomowych i praktyki zawodowej w zakresie pośrednictwa nieruchomości. Jedynymi wymogami wpisu do rejestru pozostanie pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe. Wymóg niekaralności jest konieczny dla utrzymania podstawy odmowy wpisu dla osób ukaranych. Likwidowana jest odpowiedzialność zawodowa pośredników, inna niż sądowa. W projekcie wprowadza się obowiązek zamieszczenia przez pośrednika w umowie pośrednictwa oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

2) Zarządca nieruchomości

Analogicznie zmiany jak w przypadku pośrednika nieruchomości zostały zaproponowane w odniesieniu do zarządcy nieruchomości.

Projekt ustawy