Top menu

Cmentarz Komunalny w Częstochowie sprzeda karawan

Dyrektor Cmentarza Komunalnego w Częstochowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż karawanu marki Hyundai H-1 Van z 2004 rokuOGŁOSZENIE  

Dyrektor 
Cmentarza Komunalnego w Częstochowie 
przy ulicy Radomskiej 117 

ogłasza 
II przetarg ustny nieograniczony 
na okoliczność sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego:

Sprawny technicznie samochód SC48280 marki Hyundai H-1 Van w wersji pogrzebowej z roku 2004:

- cena wywoławcza 6 150 zł,

- wysokość postąpienia ustala się na 100 zł,

- wadium w wysokości 500 zł należy wpłacić w kasie zakładu lub na konto bankowe 
nr 49 1050 1142 1000 0022 7333 7788 
do dnia 08.05.2012 r. do godz.12.00 z dopiskiem „sprzedaż samochodu”,

- oględzin pojazdu i zapoznanie się z dokumentacją można dokonywać codziennie w dni robocze poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-16.00

- przetarg odbędzie się w dniu 08.05.2012r. o godzinie 12.15 w siedzibie zakładu,

- warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium,

- przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,

- wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu jest zobowiązany w terminie 7 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wadium w kasie zakładu lub na konto bankowe,

- jeżeli osoba, która wygra przetarg nie dokona wpłaty w określonym terminie, sprzedający może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

- sprzedawca zastrzega sobie prawo własności samochodu do chwili uiszczenia ceny z przetargu; wydanie samochodu nastąpi po uiszczeniu ceny ustalonej w przetargu,

- sprzedaż samochodu podlega podatkowi VAT.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.